ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شناخت‌گرایی اخلاقی

moral cognitivism,ethical cognitivism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دیدگاهی در فرااخلاق که احکام اخلاقی را صدق‌پذیر و از جنس باور می‌داند نه عواطف و امیال
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ