ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شمن

shaman

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دین‌مرد یا کاهنی که هم پیش‌گو و هم‌ جادوپزشک است و با ارتباط با ارواح نیاکان در حالت جذبه و خلسه پلی میان این جهان و آن جهان است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ