ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شقه‌ کردن

splitting 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند نصف کردن لاشه از قسمت تیرۀ پشت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ