ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شفاهی‌گرا

oralist

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرد طرفدار رویکرد شفاهی‌گرایی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ