ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شفاهی‌گرایی

oralism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رویکردی در آموزش ناشنوایان مبتنی بر مهارت‌های کلامی و بدون استفاده از ارتباط دستی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ