ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شش‌بُر

six-cutter

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← بُرشگر شش‌بازه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ