ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرکت‌به‌کارمند

business-to-employee, B2E

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی تجارت الکترونیکی که در آن کارمندان درخواست لوازم و ملزومات کاری خود را به‌صورت الکترونیکی به شرکت‌های فروشنده ارسال می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ