ترجمه مقاله

شرکت برون‌گذارده

spin-out company

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شرکتی که حاصل برون‌گذاری باشد
ترجمه مقاله