ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرح پدیدآور

author statement

واژه‌های مصوب فرهنگستان

درج نام پدیدآور حقیقی یا حقوقی در بخش توصیفی فهرست‌برگه (catalogue card) به همـان شکل و ترتیبی که در صفحۀ عـنوان (title page) آمده است متـ . تکرار نام پدیدآور statement of responsibility
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ