ترجمه مقاله

شرح حال

anamnesis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

1. نوشته‌ای مضبوط دربارة مُراجع یا بیمار، که شامل پیشینة بیماری اوست 2. در روان‌درمانی، نوشته‌ای مضبوط دربارة مُراجع یا بیمار که معمولاً دو بخش دارد: الف) ضبط تمام عواملی که مُراجع بیان کرده و او را به سوی درمان رهنمون کرده است؛ ب) نوشته‌های درمانگر در طول درمان
ترجمه مقاله