ترجمه مقاله

شرح‌ِحال‌گیری

history taking

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گردآوری تاریخچة بیمار یا شرکت‌کننده در تحقیق، از خود او، به طور مستقیم، یا از دیگر منابع، مانند خانوادة او
ترجمه مقاله