ترجمه مقاله

شرحِ‌حال پزشکی

medical history

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخشی از تاریخچة تحولی بیمار با تأکید بر وضعیت سلامت او در طول زندگی، شامل اختلالات و بیماری‌های مادرزاد و اکتسابی
ترجمه مقاله