ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرح تصویر

cut line 2, caption 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اطلاعات متنی در زیر یک عکس یا تصویر یا طرح نگاشتاری که آن را توصیف می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ