ترجمه مقاله

شبکۀ حسگر

sensor network

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شبکه‌ای از گره‌های پرشمار و مستقل از حسگرهای کوچک، که دارای توانایی حسگری و پردازش و ارتباطات هستند
ترجمه مقاله