ترجمه مقاله

شبکۀ حسگر بی‌سیم

wireless sensor network, WSN

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شبکه‌ای متشکل از شماری حسگر کم‌هزینه که در پایش‌ برخی متغیرهای فیزیکی یا محیطی همکاری می‌کنند
ترجمه مقاله