ترجمه مقاله

شبکة مفهومی سلسله‌مراتبی،شبکة مفهومی پایگانی

hierarchical concept system

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی شبکة مفهومی که ساختار آن براساس مفاهیم فراپایه و فروپایه شکل گرفته است
ترجمه مقاله