ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبه‌نرمادگی نرنما

male pseudohermaphroditism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی شبه‌نرمادگی که در آن فرد بیضه دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ