ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبح‌زدایی

deghosting

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند زدودن اثر شبح از لرزه‌نگاشت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ