ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شار زمین‌گَرد

geostrophic flux

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انتقال یک خاصیت جوّی توسط باد زمین‌گَرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ