ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شارش کوئت

Couette flow

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شارش حاصل از تنش برشی‌ ناشی از حرکت نسبی یک دیوار نسبت به دیوار دیگر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ