ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شارش هله‌شاو

Hele-Shaw flow

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شارش خزشی شاره‌ای با گران‌روی بالا میان دو صفحة تخت با فاصلة بسیار کم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ