ترجمه مقاله

شارش میان‌بُر

short-circuiting, short-cut

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شرایطی در حوض‌ها یا مخازن که در آن بخشی از سال سریع‌تر از بقیۀ آن حرکت می‌کند
ترجمه مقاله