ترجمه مقاله

شارش‌سنج انسدادی برنولی

Bernoulli obstruction flow meter, head meter, variable-head flow meter

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شارش‌سنجی که با ایجاد مانع در مسیر شاره آهنگ شارش را اندازه می‌گیرد
ترجمه مقاله