ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاخص K

K index

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شاخصی سه‌ساعته که معیار گسترۀ فعالیت سریع و نامنظم مغناطیسی توفان در زمان وقوع است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ