ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیاسیات روستاگرا

rural politics

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نهضتی سیاسی برای حفظ شیوه و محیط زندگی روستایی اروپا که در واکنش به سلطۀ شهرنشینان و تصمیمات آنها در عرصۀ سیاسی به وجود آمد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ