ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

سیاری

outreach

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ارائۀ خدمات که به‌صورت خارج از مرکز در محل‌های مورد نظر انجام می‏شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما