ترجمه مقاله

سکوی دیرک

derrick stool, derrick table, mast table, boom table

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سکویی که پای دیرک و ملحقات آن بر روی آن سوار می‌شود
ترجمه مقاله