ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوگیری مخدوش‌کننده

confounding bias

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تحریف اثر برآوردشدۀ یک مواجهه (exposure) در یک پیامد که ناشی از وجود عامل بدون ارتباطی است که درعین‌حال با مواجهه و پیامد رابطه دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ