ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوگیری به کالای داخلی

home consumption bias, home bias

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گرایش مصرف‌کنندگان به مصرف بیشتر کالاهای داخلی در قیاس با میانگین جهانی و مصرف نسبتاً کمتر محصولات خارجی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ