ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوسیالیستی

socialist 2, socialistic

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مربوط به سوسیالیسم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ