ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوخت تایری

tire-derived fuel

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی سوخت که از خرد کردن تایرهای فرسوده به دست می‌آید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ