ترجمه مقاله

سه‌هشت‌وجهی چهارگوشه‌ای، سه‌هشت‌وجهی چهارگوش

tetragonal trisoctahedron

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← ذوزنقه‌وجهی
ترجمه مقاله