ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

سُل

sol

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محیطی که در آن ذرات کلوئیدی در بستری از جنس گاز یا مایع یا جامد پراکنده باشد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما