ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سُل

sol

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محیطی که در آن ذرات کلوئیدی در بستری از جنس گاز یا مایع یا جامد پراکنده باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ