ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سلطۀ جنس مذکر

male dominance

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ایدئولوژی اجتماعی متکی بر باور به برحق بودن قدرت مذکر و اینکه مردان واقعیت را برای زنان به‌نحوی باز‌سازی می‌کنند که روش زندگی خودشان و برداشت خودشان را از حقیقت تأیید کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ