ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سلسله‌مراتب اضطراب،پایگان اضطراب

anxiety hierarchy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فهرستی از محرک‌های اضطراب‌انگیز که ترتیب آنها براساس شدت اضطراب‌انگیزی است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ