ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سقف دوشیبه

ridge roof, gable roof

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بامی که از دو سطح شیب‌دار تشکیل شده باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ