ترجمه مقاله

سفیر اعتبارمند

accredited ambassador

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سفیری که با استوارنامه به مأموریت در کشور پذیرنده اعزام شده است
ترجمه مقاله