ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سس پنیر

cheese sauce

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هریک از انواع سس‌های سفید طعم‌دارشده با پنیر که عمدتاً برای پوشش دادن برخی از غذاها مانند نی‌رشته یا ماهی، به کار می‌رود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ