ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرِ پول

at the money, ATM

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وضعیتی که در آن قیمت اصابت اختیارنامة خرید یا فروش دارایی مبنا با قیمت بازار برابر است متـ . اختیارنامة سرِ ‌پول at the money option
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ