ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سریار

captain

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از اعضای باتجربۀ تیم که مسئول هماهنگی میان بازیکنان و ارتباط بین بازیکنان و داور و تصمیم‏گیری در مواقع معین بازی باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ