ترجمه مقاله

سرگذشت خود

autobiography

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شرح حال فرد که به قلم خودش نوشته شده باشد متـ . سرگذشت من، شرح حال خود، شرح حال من، زندگی‏نامۀ خود، زندگی‏نامۀ من، زندگی‏نامۀ خودنوشت * در ترجمۀ عبارت "my autobiography" می‌توان از ترکیبات "زندگی‌نامۀ من"، "سرگذشت من "، "شرح حال من" استفاده کرد
ترجمه مقاله