ترجمه مقاله

سروسِرّ

affair

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رابطۀ جنسی بین دو فرد، به‌خصوص در مواردی که دست‌کم یکی از آنها با این کار مرتکب پیمان‌شکنی در رابطۀ زناشویی خود می‌شود
ترجمه مقاله