ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرم

serum

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مایعی که پس از جدا شدن بخش منعقدشدۀ خون یعنی یاخته‏های خونی و فیبرینوژن باقی می‏ماند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ