ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرعت فاز2

phase velocity2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سرعت سطحی از موج که با فاز ثابت در حرکت است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ