ترجمه مقاله

سرعت فاز1

phase velocity1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← سرعت جبهة موج
ترجمه مقاله