ترجمه مقاله

سرشت خطی

linear character

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سرشت حاصل از یک نمایش خطی (linear representation) گروه متـ . سرشت خطی گروه linear character of a group
ترجمه مقاله