ترجمه مقاله

سرشت خطی گروه

linear character of a group

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← سرشت خطی
ترجمه مقاله