ترجمه مقاله

سرشت تحویل‌ناپذیر

irreducible character

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سرشت حاصل از یک نمایش تحویل‌ناپذیر گروه متـ . سرشت تحویل‌ناپذیر گروه irreducible character of a group
ترجمه مقاله