ترجمه مقاله

سرشت تحویل‌ناپذیر گروه

irreducible character of a group

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← سرشت تحویل‌ناپذیر
ترجمه مقاله